De V.A.R. wordt vervangen!

Door | 04 januari 2016 | Tips en informatie

Stappenplan invoering modelovereenkomsten en afschaffing V.A.R.

Zoals u wellicht heeft vernomen wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (de V.A.R.) vervangen door modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het doel daarvan is om op een betere wijze te regelen dat ingehuurde opdrachtnemers niet ten onrechte worden gezien als werknemers. Mocht dit namelijk gebeuren dan gaat de Belastingdienst over tot het heffen van WIA- en WW- premies alsmede loonbelasting.

26 januari

Betreffende nieuwe regelgeving heeft nogal wat voeten in de aarde om welke reden de nieuwe regels nog steeds niet definitief zijn. Op 26 januari stemt de Eerste Kamer over de laatste wijzigingen in het wetsvoorstel. Vooruitlopend hierop heeft de overheid alvast een zogenaamd transitieplan gepubliceerd waarin de verschillende fasen voor het verdwijnen van de VAR en de invoering van modelovereenkomsten beschreven.

Transitieplan

Deze luidt als volgt:

Voorbereidingsfase (tot 1 april 2016)

In deze fase is de VAR nog geldig en deze kan ook nog steeds worden aangevraagd.
Er zullen vooral algemene modelovereenkomsten worden ontwikkeld die voor een brede groep opdrachtgevers/opdrachtnemers kan worden toegepast. In de reeds gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten zijn onlangs de belangrijkste artikelen gemarkeerd.

Om de loonheffing achterwege te mogen laten, mogen geen wijzigingen worden aangebracht in deze gemarkeerde bepalingen. De andere artikelen mogen wel worden aangepast, mits ze niet in strijd komen met de gemarkeerde bepalingen. Inmiddels heeft de Belastingdienst ook een overzicht gepubliceerd van bepalingen die van belang zijn tot het oordeel wel/geen dienstbetrekking.

Implementatiefase (1 april 2016 – 1 januari 2017)

Vanaf 1 april 2016 vrijwaart de afgegeven VAR de opdrachtgever niet meer. Gedurende de periode tot 1 januari 2017 zal de Belastingdienst meer ondersteunend in plaats van handhavend optreden. Maar bijvoorbeeld de volgende situatie leidt volgens de staatssecretaris wel tot repressief optreden van de Belastingdienst:

Een opdrachtgever die voor 1 april 2016 werd gevrijwaard door een VAR terwijl feitelijk sprake is van een dienstbetrekking met de opdrachtnemer én geen inspanning verricht om de arbeidsrelatie anders vorm te geven of niet aannemelijk maakt dat onderhandelingen daarover gaande zijn c.q. niet gebruik maakt van een voorbeeldovereenkomst.

Nieuwe werkwijze geldt onverkort (vanaf 1 januari 2017)

Met ingang van 2017 geldt de nieuwe werkwijze met modelcontracten. Het gebruik van een goedgekeurde overeenkomst zorgt alleen voor zekerheid als uw onderneming en de opdrachtnemer ook echt volgens de overeenkomst werken.

Gezien de opening die de Belastingdienst wordt geboden om handhavend op te treden, ondanks de implementatiefase, lijkt het raadzaam om toch al met ingang van 1 april 2016 te gaan werken volgens een goedgekeurde overeenkomst.

Tot slot

Dit artikel wordt u aangeboden door A.A. Verveen van Verveen Accountancy en Advisering. Heeft u vragen? U kunt gerust bellen !

Reageer

Your email address will not be published.